सूचना

वडा नं.४ को सदस्यहरु

Body: 
नाम पद सम्पर्क नं.
श्री हिरा कुमार सापकोटा प्राविधिक सहायक  
श्री वि.वि. हिरा राई कार्यालय सहयोगी  
गुणा देवी राई प्राविधिक सहायक  
निर्मला मगराती खरिदार  

LLWard Number: