सूचना

ward no.6

वडा नं.६ को सदस्यहरु

नाम पद सम्पर्क नं.
दिक्षा ओझा सामाजिक परिचालक  
श्री सिताराम फुयल खरिदार